Tiến Sĩ Mỹ gốc Việt BẠCH XUÂN KHỎE (Tâm Thường Định) được BTC Vesak Thế Giới PL.2559 tại Thái Lan mời vào Tham Luận Đoàn đặc biệt

Một giáo viên trung học Mỹ gốc Việt đã nhận được thư mời từ Ban Tổ Chức Đại Lễ Vesak ở Bangkok, Thái Lan để vào một Tham Luận Đoàn đặc biệt. Đại Lễ Vesak còn gọi là Đại Lễ Tam Hợp mừng 3 sự kiện trong đời Đức Phật Thích Ca…