Huynh Trưởng Thị Nguyên – Nguyễn Đình Khôi chính thức thế phát xuất gia

Trong buổi lễ anh được Bổn Sư là Thượng Toạ Thích Trúc Thông Phổ, thành viên Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN, trụ trì Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Quang thế phát xuất gia, truyền thụ Sa-di giới và ban pháp hiệu là Thích Trúc Thạnh Không…