Browsing: tiếp xúc

Tin tức GĐPT
0

Quý ngài điềm tỉnh lắng nghe báo cáo trực tiếp của từng Ban Hướng Dẫn về các thuận lợi, trở ngại của các đơn vị Ban Hướng Dẫn cũng như những đơn vị GĐPT cụ thể có khó khăn lớn tại địa phương đồng thời cũng đệ đạt những nguyện vọng của các Ban Hướng Dẫn và đơn vị, Huynh Trưởng trực thuộc…