Trại Anoma – Ni Liên: Đội Chúng tự trị

A. Tinh thẩn Đội, Chúng tự tri : Đội Chúng tự tri, là một phương pháp giáo dục hữu hiệu để cải thiện đức tính, áp dụng trong phạm vi sinh hoạt của một đơn vi ngành Thiếu. Tinh thần căn bản của nó là tạo cho mỗi người biết tự mình góp sức vào việc xây dựng một Đội, một Chúng. Tự mỗi người ý thức được rằng mình là một phần tử không thể thiếu được của Đội Chúng, luôn cố gắng để Đội Chúng…