Trăm HỌ Việt

Chắc hẵn có bạn đọc xong sẽ có nhận định rằng Họ này là họ người Tàu; Họ này là họ người Thượng (đồng bào sắc tộc) v…v… Ở đây chúng tôi sẽ không tranh luận, vì mục tiêu của Thư Viện GĐPT Online không nhằm vào việc khảo cứu mà chỉ là gom góp để bổ sung thêm thông tin kiến thức hầu trợ giúp nếu có bạn đọc nào cần đến mà thôi…