Trại A Dục: Trò chơi trong Gia Đình Phật Tử

TRÒ CHƠI TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ (Tài liệu HLHT A Dục – Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN – tu chỉnh 2001) Trong bài “Ứng dụng Phật Pháp vào sinh hoạt Gia Đình Phật Tử”, chúng ta đã thấy rõ: Trò chơi là phương tiện để thể hiện chủng tử, thể hiện cá tính của mỗi Đoàn Sinh. Chúng ta sẽ thấy, trò chơi là một phương tiện để huân tập những chủng tử tốt vào tâm hồn các em. Chính vì vậy, Gia…