Thiền không phải vấn đáp

Ngữ lục nhà thiền có ngàn quyển, xem ra đều là giáo học vấn đáp. Kỳ thật, có lúc hỏi mà không đáp, đáp cũng không cần hỏi. Hỏi đáp có sự tranh luận, hỏi đáp không phải là lời đoán chừng, ngoài sự trả lời, có cái ấy chăng?…