Trại Tuyết Sơn: Quy y Tam Bảo

0

IĐỊNH NGHĨA :

1.  Quy y nghĩa là : Quy là về, y là nương tựa, Quy y là trở về nương tựa một nơi nào chắc chắn, có thể đùm bọc che chở cho mình được.

2.  Ba ngôi báu là gì : Ba ngôi báu hay Tam bảo là :  Phật, Pháp, Tăng.

3.  Quy y ba ngôi báu là gì : Trở về nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng. Là ba ngôi báu quý nhất trên đời, có thể che chở đùm bọc, hướng dẫn chúng ta khỏi bể khổ mênh mông của cuộc đời.

 II. QUY Y :

1.  Quy y Phật :

Ngài là vị hoàn toàn sáng suốt ( bậc Đại giác ngộ ) có thể đưa đường chỉ lối cho ta ra khỏi cảnh giới khổ đau này. Khi quy y Phật, chúng ta phải tẩy gội thân và tâm cho sạch sẽ và chúng ta phải phát nguyện ba câu sau đây :

–   Đệ tử suốt đời quy y Phật.

–   Đệ tử quy y Phật rồi ( từ đây ) khỏi đoạ điạ ngục.

–   Đệ tử quy y Phật rồi nguyện trọn đời không quy thiên thần quỷ vật.

Sau khi làm lễ quy y Phật rồi, ta phải làm đúng theo những lời đã phát nguyện, cũng nên nhớ rằng trong lòng ta đã có Phật, bởi thế trong khi quy y Phật ta không quên nhớ tưởng đến Phật trong lòng chúng ta.

2.  Quy y pháp :

Pháp là những lời dạy, những phương pháp tu hành mà Đức Phật đã tìm được và để lại cho chúng ta nhờ Pháp ta mới biết cách tu hành, con đường phải theo để đi đến quả vị Phật.

Khi làm lễ quy y Pháp chúng ta phải phát nguyện ba câu sau đây :

–   Đệ tử suốt đời xin quy y Pháp.

–   Đệ tử quy y Pháp rồi ( từ đây ) khỏi đoạ ngạ quỷ.

–   Đệ tử quy y Pháp rồi nguyện trọn đời không quy ngoại đạo tà giáo.

Sau khi làm lễ quy y Pháp rồi, ta phải luôn luôn ghi nhớ và thực hành đúng những lời đã phát nguyện. Nghiã là phải từ bỏ tánh xấu, trau dồi các đức tính của Phật, phải đọc kinh sách Phật và tìm hiểu rõ ràng ý nghiã những lời dạy của Phật.

3.  Quy y Tăng :

Tăng hiểu theo đúng nghiã là một nhóm tu sĩ ít nhất là 4 người, cùng chung sống với nhau trong sự hoà hợp và đồng chia xớt những quyền lợi vật chất, và tinh thần.

Chúng ta cần quy y Tăng, vì Tăng là những vị đã nguyện hy sinh cho đời, dắt đẫn chúng Sanh đến bờ giác nhộ.

Quy y Tăng chứng ta phải phát nguyện ba câu sau đây :

–   Đệ tử trọn đời quy y Tăng.

–   Đệ tử quy y Tăng ( từ đây ) khỏi đoạ súc sanh.

–   Đệ tử quy y Tăng rồi, nguyện trọn đời không quy y tôn hữu ác đảng.

Sau khi làm lễ quy y Tăng rồi, ta phải giữ và thực hành đúng những lời đã phát nguyện, nghĩa là phái kính trọng nghe theo lời dạy dỗ và tập sống đời sống thanh tịnh như các vị Tăng chân chính.

Như thế Tăng là tượng trưng cho đức Thanh tịnh, cho sự hoà hợp. Vậy trong khi quy y Tăng chúng ta nên nhớ quy y đức tánh thanh tịnh hoà hợp của tâm ta.

Nguồn: Tài liệu Trại huấn luyện Chăn Đàn TUYẾT SƠN – BHD Trung Ương GĐPTVN.

Share.

Comments are closed.