Sám Thành Đạo

0

(Video tụng bài Sám Thành Đạo, có chữ)

Hào quang chiếu diệu,
Sáng tỏa mười phương,
Ngộ lý chơn thường,
Phá màn hôn ám.
Đệ tử lòng thành bái sám,
Trước điện dâng hoa,
Cúng dường Phật Tổ Thích Ca,
Ba ngôi thường trụ;
Đệ tử chúng con,
Nhân lành chưa đủ,
Nghiệp báo theo hoài,
Nay nhờ văn Phật Như Lai
Giáng trần cứu độ;
Sáu năm khổ hạnh,
Bảy thất tham thiền,
Ma oán dẹp yên,
Thần long che chở,
Tâm quang rực rỡ,
Chứng lục thần thông,
Lộ chiếu minh tinh,
Đạo thành chánh giác;
Trời, người hoan lạc,
Dậy tiếng hoan hô;
Năm mươi năm hóa độ,
Ba trăm hội đàm kinh,
Cứu Phàm, Ngu thoát khỏi mê đồ,
Tiếp Hiền, Thánh siêu sinh tịnh độ,
Muôn đời xưng tán,
Vạn đức hồng danh.
Đệ tử chí thành,
Lễ bày kỷ niệm,
Tâm hương phụng hiến,
Gọi chút báo ân;
Ngửa trông Vô Thượng Pháp Vương,
Từ bi gia hộ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).
Nam Mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (3 lần).
Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần).
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần).
Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật, Bồ tát (3 lần).

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.