Cũng là như thế

    CŨNG LÀ NHƯ THẾ Thị giả Thiền Sư Pháp Khánh nhân đọc Động Sơn Lục, đọc xong cảm kích nói: – Người xưa ở trong sanh tử tự tại như thế, thật là kỳ lạ! Nhân đó, Thiền Sư Pháp Khánh nói: – Khi ta ngồi tịch, ông hãy gọi ta tỉnh dậy. Nếu gọi được cũng là kẻ tự tại trong sanh tử. Kỳ lạ, cũng chẳng có gì là kỳ lạ. Thị giả nhìn Thiền Sư, Thiền Sư làm một bài…