Truyện thơ 10 Đại Đệ Tử của Đức Phật: Tôn Giả Ca-diếp

Khi vừa quá tuổi ba mươi
Bước chân Ca Diếp khắp nơi du hành
Dù cho hết sức tâm thành
Tìm thầy học đạo quả tình khó sao
Để rồi mãi hai năm sau
Nghe tin Đức Phật hàng đầu oai danh…