Hồ sơ Pháp Nạn: Chiến dịch “Tấn công chùa” và hậu quả (Tài liệu mật Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ)

CHIẾN DỊCH TỔNG TẤN CÔNG CÁC CHÙA ĐÊM 20-8-1963 VÀ CÁC HỆ QUẢ (THE PAGODA RAIDS AND REPERCUSSIONS).
Hồ sơ mật Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ về Cuộc Chiến Việt Nam – Giải mật ngày 13-6-2011…