Hãy đừng là con vẹt!

Thật là tai hại khôn luờng nếu như chúng ta, người Huynh Truởng áo lam cũng chỉ biết nói suông như “vẹt” những điều mình học đuợc, không biến sở học bao la thành thực tiễn hành động, chỉ mãi ôm ấp bộ lông rực rỡ óng ả, thì ôi thôi! Sở học đó cũng chỉ như “đãy sách”, không có chút lợi ích gì!…