Những hóa thân Bồ Tát: Tìm Thánh Tăng

Sư điềm nhiên nhẹ bước lên pháp tòa dành sẵn, dõng dạc giảng kinh Kim Cang lưu loát như nước chảy, mây trôi, như hoa bay, như trăng rọi cho tất cả đại chúng và triều đình. Ðến đoạn “Ly nhất thiết chư tướng, tức danh chư Phật”, nhà vua hoát nhiên đại ngộ…