Điều lệ & Nội quy Hội Việt Nam Phật Giáo (Bắc Kỳ – 1934)

Hội Việt Nam Phật Giáo là Hội Phật Giáo được thành lập năm 1934 (tại Bắc Kỳ); và bản “Điều lệ – Nội quy” này của Hội cũng được ban hành và ấn loát cùng năm bởi nhà in Đuốc Tuệ….