Một dân tộc xấu số – Bài học cho nhiều dân tộc khác

Trên thế giới đã có nhiều dân tộc không còn có mặt trên địa cầu này nữa. Họ bị đồng hóa. Đã có những nền văn hóa lẫy lừng dần dà phai nhạt đi rồi biến mất. Dấu tích chỉ còn thấy trong một số viện bảo tàng. Dân tộc Chàm ở miền Nam Trung Phần nước ta là một thí dụ…

Tạ ơn và tạ lỗi – Sự thật và huyền thoại

Lịch sử, nhất lại là lịch sử xa xưa, phần lớn là một sự pha trộn của nhiều chuyện có thật và không có thật, của những sự thật (Truths) và những huyền thoại (Myths). Ngày Lễ Tạ Ơn cũng không phải là một ngoại lệ…