Browsing: khinh con mắt

Công án - Giai thoại
0

Trong xã hội ngày nay, chúng ta khi mới gặp nhau thường nói: “Đã lâu nghe nổi tiếng”. Thật ra chỉ nghe như thế, đó là người quý lỗ tai mà khinh con mắt. Thấy mặt không bằng nghe danh, nghe danh không bằng sau khi chết nói tốt, đó là người căn tánh hạ liệt…