Browsing: không có đạo tâm

Công án - Giai thoại
0

Thiện ác, phải quấy, được mất, dơ sạch đó là cảnh giới nhận biết của tâm phân biệt. Đạo chơn chánh, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không sạch, không dơ.