Mô hình Đàn Kiểu Mẫu chuyên sâu

Mô hình Đàn Kiểu Mẫu chuyên sâu – Tài liệu tham khảo Ngành Đồng GĐPTVN (thuyết trình trong Hội Thảo Ủy Viên – Phụ Tá Ủy Viên Ngành Đồng GĐPTVN quốc nội 17/4/2021)…