Bánh đường

Duy Thức trọng tri giải, trọng phân tích, còn Thiền không trọng tri giải, không trọng phân tích. Thiền là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Lời nói của các Thiền Sư có vẻ dí dỏm mà thái độ rất thân thiết…