Browsing: ôn già lam

Vườn thơ
0

Hòa Thượng tuổi nay đã bát tuần
Vẫn thường ngồi thỉnh tiếng chuông ngân
Phá tan vọng tưởng trong ba cõi
Dẹp sạch vô minh ở sáu trần
Cánh hạc nhẹ bay trong ánh đạo
Hoa đàm hương ngát khắp thiên nhân…