Công Ước Quốc Tế về Quyền Kinh Tế – Xã Hội – Văn Hóa

CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ Về những quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa (1966) Xét rằng: Chiếu theo những nguyên tắc công bố trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, việc thừa nhận phẩm giá bẩm sinh và những quyền bình đẳng và bất khả chuyển nhượng của tất cả các phần tử trong đại gia đình nhân loại là nền móng của tự do, công lý và hòa bình thế giới. Nhìn nhận rằng: Những quyền này xuất phát từ phẩm giá bẩm sinh…

Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị

CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ Về Những Quyền Dân Sự Và Chính Trị (1966) Lời Mở Ðầu Các Quốc Gia Hội Viên ký kết Công Ước này Xét rằng: Chiếu theo những nguyên tắc công bố trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, việc thừa nhận phẩm giá bẩm sinh và những quyền bình đẳng và bất khả chuyển nhượng của tất cả các phần tử trong đại gia đình nhân loại là nền móng của tự do, công lý và hòa bình thế giới. Nhìn nhận…