Công Ước Chống Tra Tấn của Liên Hiệp Quốc

Công Ước Chống Tra Tấn của Liên Hiệp Quốc tên đầy đủ là “Công Ước Chống Tra Tấn Và Trừng Phạt Hoặc Đối Xử Tàn Nhẫn – Vô Nhân Đạo Làm Mất Phẩm Giá Khác” (tiếng Anh: United Nations Convention against Torture and Other Cruel – Inhuman or Degrading Treatment or Punishmen

Công Ước Quốc Tế về Quyền Kinh Tế – Xã Hội – Văn Hóa

CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ Về những quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa (1966) Xét rằng: Chiếu theo những nguyên tắc công bố trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, việc thừa nhận phẩm giá bẩm sinh và những quyền bình đẳng và bất khả chuyển nhượng của tất cả các phần tử trong đại gia đình nhân loại là nền móng của tự do, công lý và hòa bình thế giới. Nhìn nhận rằng: Những quyền này xuất phát từ phẩm giá bẩm sinh…

Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị

CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ Về Những Quyền Dân Sự Và Chính Trị (1966) Lời Mở Ðầu Các Quốc Gia Hội Viên ký kết Công Ước này Xét rằng: Chiếu theo những nguyên tắc công bố trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, việc thừa nhận phẩm giá bẩm sinh và những quyền bình đẳng và bất khả chuyển nhượng của tất cả các phần tử trong đại gia đình nhân loại là nền móng của tự do, công lý và hòa bình thế giới. Nhìn nhận…

Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

Hiến chương Liên Hiệp Quốc là hiến pháp của Liên Hiệp Quốc. Nó được kí kết trong Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Tổ chức Quốc tế (United Nations Conference on International Organization) tại San Fransisco, California ngày 26 tháng 6 năm 1945 bởi 50 nước thành viên đầu tiên, có hiệu lực từ ngày 24 tháng 10 năm 1945 sau khi được phê chuẩn bởi 5 nước thành viên sáng lập – Trung Hoa, Liên Bang Xô Viết, Pháp, Anh, Hoa Kỳ – và phần đông các nước khác. HIẾN CHƯƠNG L I Ê N   H I…

Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN Xét rằng: Nền tảng của tự do, công lý, và hòa bình trên thế giới phải được đặt trên sự nhìn nhận rằng: Mọi thành viên của đại gia đình nhân loại lúc sinh ra đều có nhân phẩm và các quyền lợi bình đẳng bất khả nhượng. Xét rằng: Hành vi xem thường và chà đạp nhân quyền đã dẫn đến những hành động man rợ, xúc phạm đến lương tâm nhân loại. Sự kêu gọi thiết lập…