Tùy thuận

Theo tình thần Bồ-tát Đạo – “Thế gian pháp tức Phật Pháp”, vì thế mới nói ”Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác; ly thế mịch Bồ-đề, cáp như cầu thố giác”. Đã chấp nhận thế gian làm bàn đạp tiến tu giải thoát tức phải hòa nhập, muốn hòa nhập phải tùy thuận…