Browsing: tam võ nhất tôn

Phật Giáo Thế Giới
0

Thực tế trong gần một nghìn chín trăm năm, Phật Giáo Trung Quốc đã trải qua nhiều lần hưng suy, nhưng sâu đậm nhất là bốn lần Pháp Nạn. Học giả Vương Chí Bình người Trung Quốc trong tập “Đế Vương Dữ Phật Giáo” đã thuật lại bốn Pháp Nạn, đồng thời phân tích nguyên nhân dẫn khởi, và sự phục hưng sau đó…