Browsing: thư mẫu thân

Công án - Giai thoại
0

Tôi đã đưa thầy đi xuất gia vào đạo, thầy là người của cửa Phật, sở hữu của tất cả chúng sanh chứ không riêng một người nào. Từ nay về sau, thầy phải là Phật tử Như Lai, hiếu thuận sư trưởng, gần gũi Tam Bảo, không nên chỉ nghĩ đến một người mẹ!…