Trại Lộc Uyển: Tổ chức Đội – Chúng – Đàn

I. ĐẠI CƯƠNG : Đơn vị Đội, Chúng, Đàn là đơn vị nhỏ nhất và cũng là đơn vị căn bản cần yếu trong tổ chức Gia Đình Phật Tử. Ngành Thanh và Thiếu gồm có 6 đến 8 em cho mỗi Đội, Chúng. Nam gọi là Đội, Nữ gọi là Chúng. Ngành Oanh gồm có 4 đế 6 em cho mỗi Đàn (gọi chung cho nam và nữ). Khi muốn tạo một tổ chức rộng lớn khả dĩ có đầy đủ căn bản và…