Browsing: tử lân

Công án - Giai thoại
0

Lục Tổ nói: “Phật Pháp tại thế gian; không lìa thế gian giác; lìa thế tìm Bồ-đề; như lông rùa sừng thỏ”. Hy vọng rằng người tham thiền luận đạo chớ lìa ngoài thế gian, đời người, sinh hoạt, bản tâm mà bàn luận…