Bản Thệ Tăng Già

Bản Thệ Tăng Già Quy Nguyện Lời Giáo Giới

Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

HIẾN CHƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT (Bản đầu tiên – Đại Hội thành lập Giáo Hội năm 1964) LỜI MỞ ÐẦU Công bố lý tưởng hòa bình của giáo lý Ðức Phật, hai tông phái Phật giáo (Bắc Tông và Nam Tông) tại Việt Nam thực hiện nguyện vọng thống nhất thực sự đã hoài bão từ lâu để phục vụ nhân loại và dân tộc: đó là lập trường thuần nhất của Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất. Giáo Hội Phật Giáo…