Bản Thệ Tăng Già Quy Nguyện

…đồng lập nguyện hòa hiệp thành một Hội Đồng Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN để tán trợ và chỉ đạo GĐPTVN tu học y chánh pháp, kế thừa và phát huy phẩm chất cao đẹp của các thế hệ Phật Tử Việt Nam…

Các Quyết Nghị – Quyết Định lịch sử quan trọng

Bản Thệ Tăng Già – Bản Quy Nguyện Quyết nghị Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ I (NK. 2004-2008) Quyết nghị Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ II (NK. 2008-2012) Quyết nghị Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III (NK. 2012-2016) Quyết nghị Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ IV (NK. 2016-2020)

Bản Thệ Tăng Già

Bản Thệ Tăng Già Quy Nguyện Lời Giáo Giới

Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

HIẾN CHƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT (Bản đầu tiên – Đại Hội thành lập Giáo Hội năm 1964) LỜI MỞ ÐẦU Công bố lý tưởng hòa bình của giáo lý Ðức Phật, hai tông phái Phật giáo (Bắc Tông và Nam Tông) tại Việt Nam thực hiện nguyện vọng thống nhất thực sự đã hoài bão từ lâu để phục vụ nhân loại và dân tộc: đó là lập trường thuần nhất của Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất. Giáo Hội Phật Giáo…

Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN HÓA ĐẠO TỔNG VỤ THANH NIÊN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG   QUY CHẾ HUYNH TRƯỞNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM   Chương mở đầu Sứ Mệnh Huynh Trưởng – Nghĩ rằng trong một đoàn thể, các cán bộ điều khiển đóng vai trò nòng cốt và liên quan ảnh hưởng đến sự thịnh suy của tổ chức. – Nghĩ rằng trong sứ mệnh giáo dục Thanh Thiếu Nhi, Huynh…

Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam

TVGĐPT – Mục lục trong chuyên đề này: 1. Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam bản hiện hành (1973). 2. Nội Quy G.Đ.P.T.V.N bản tu chỉnh (1967). 3. Nội Quy G.Đ.P.T.V.N bản ban hành đầu tiên (1964). 4. Nội Quy G.Đ.P.T.V.N bản tu chỉnh áp dụng cho GĐPTVN Tại Âu Châu. 5. Nội Quy G.Đ.P.T.V.N bản tu chỉnh áp dụng cho GĐPTVN Tại Úc Đại Lợi. 6. Nội Quy G.Đ.P.T.V.N bản tu chỉnh áp dụng cho GĐPTVN Tại Hoa Kỳ. 7. Nội Quy…