Gậy và hét

Không tích tụ công hạnh lâu năm chầy tháng, Thiền Sư không nói một lời cũng không thể cho chúng ta khai ngộ; dù cho ngàn lời muôn lời; cho đến gậy, hét, cũng không ích lợi gì cả. Tích tụ công hạnh thì gậy, hét, cũng có thể giúp cho chúng ta ngộ đạo…