Bài tựa Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm

0

 

– Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát.

– Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát.

– Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

Diệu trạm tổng trì bất động tôn,

Thủ Lăng Nghiêm Vương thế hy hửu,

Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng.

Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân,

Nguyện kim đắc qủa thành bảo vương,

Hoàn độ như thị hằng sa chúng,

Tương thử thâm tâm phụng trần sát,

Thị tắc danh vi báo Phật ân.

Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh,

Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập,

Như nhứt chúng sanh vị thành Phật,

Chung bất ư thử thủ nê hoàn.

Đại hùng, Đại lực, Đại từ bi,

Hi cánh thẩm trừ vi tế hoặc,

Linh ngã tảo đăng vô thượng giác,

Ư thập phương giới tọa đạo tràng;

Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong,

Thuước ca ra tâm vô động chuyển.

 

– Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật.

– Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp.

– Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng.

– Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

– Nam Mô Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm.

– Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

– Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát.

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.