Chú Đại Bi

 

 CHÚ ĐẠI BI

Nam-mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.
Nam-mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.
Nam-mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát.

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a rị da bà lô kiết đế, thất phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da dế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết, tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lỵ thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.

—————— oOo ——————

Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva). Bài chú này còn có các tên gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thanh Cảnh Đà La Ni…

Theo kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, bài chú này được Bồ Tát Quán Thế Âm đọc trước một cuộc vân tập của chư Phật, Bồ Tát, các Thần và Vương. Cũng như câu “Om Mani Padme Hum” rất phổ biến ngày nay, Đại Bi chú là chân ngôn phổ biến cùng với Quán Thế Âm Bồ Tát tại vùng Đông Á, bài chú này thường được dùng để cầu sự an lành hoặc để làm thanh tịnh thân tâm.

Nguồn gốc:

Chân ngôn này được trích từ Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà La Ni Kinh. Trong kinh, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn, tôi có chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, nay xin nói ra, vì muốn cho chúng sanh được an vui, được trừ tất cả bịnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được thành tựu tất cả thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu. Cúi xin Thế Tôn từ bi doãn hứa“, rồi sau đó đọc Chú Đại Bi.

“Bồ Tát thuyết chú xong, cõi đất sáu phen rung động, trời mưa hoa báu rơi xuống rải rác, mười phương chư Phật thảy đều vui mừng, Thiên ma ngoại đạo đều hãi sợ. Tất cả chúng hội đều được chứng quả “.

Các phiên bản:

Chú Đại Bi thường dùng chính là Tâm Chú của đức Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát (Nìlakantha Avalokite’svara Bodhisatva) chủ yếu do hai ngài Bất Không Kim Cương và Kim Cương Trí dịch vào khoảng giữa thế kỷ thứ VI. Các bản này được lưu truyền dưới 2 dạng là quảng bản (bản dài) và lược bản (bản ngắn):

1) Quảng bản được ghi nhận qua các bài:

Thanh Cảnh Quán Tự Tại Bồ Tát Đà La Ni do ngài Bất Không Kim Cương dịch.

Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Nễ La Kiến Tha Đà La Ni do ngài Kim Cương Trí dịch.

Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni do ngài Chỉ Không dịch.

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Chú do ngài Kim Cương Trí dịch.

2) Lược bản được ghi nhận qua các bài:

Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Tự Tại Vương Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Tự Tại Thanh Cảnh Đại Bi Tâm Đà La Ni do ngài Bất Không Kim Cương dịch.

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni do ngài Bất Không dịch.

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni do ngài Già Phạm Đạt Ma dịch.

Do các bản chú văn có nhiều loại phiên dịch nên chương cú cũng dựa theo các kinh văn mà có sự khác biệt, kể cả số lượng câu và Phạn ngữ.

Nguyên bản Phạn ngữ:

Nīlakaṇṭha Dhāranī
नीलकण्ठ धारनी
namo ratnatrayāya namah ārya avalokiteśvarāya
नमो रत्नत्रयाय नमह् अर्य अवलोकितेश्वराय
bodhisattvāya mahāsatvāya mahākārunikāya
बोधिसत्त्वाय महासत्वाय महाकारुनिकाय
oṃ sarvarabhaya sudhanadasye namaskrtvā imam
ॐ सर्वरभय सुधनदस्ये नमस्क्र्त्वा इमम्
āryāvalokiteśvara raṃdhava namo narakindi.
आर्यावलोकितेश्वर रंधव नमो नरकिन्दि।
hrih mahāvadhasama sarva athadu śubhuṃ ajeyaṃ.
ह्रिह् महावधसम सर्व अथदु शुभुं अजेयं।
sarva satya nama, vastya namo vāka, mārga dātuh.
सर्व सत्य नम वस्त्य नमो वाक मार्ग दातुह्।
tadyathā oṃ avaloki locate karate, e hrih
तद्यथा ॐ अवलोकि लोचते करते ए ह्रिह्
mahābodhisattva. sarva sarva, mala mala, mahima hṛdayam,
महाबोधिसत्त्व। सर्व सर्व मल मल महिम हृदयम्
kuru kuru karmuṃ, dhuru dhuru vijayate mahāvijayate,
कुरु कुरु कर्मुं धुरु धुरु विजयते महाविजयते
dhara dhara dhirīniśvarāya, cala cala, mama vimala muktele,
धर धर धिरीनिश्वराय चल चल मम विमल मुक्तेले
ehi ehi, śina śina, āraṣaṃ pracali viṣa viṣaṃ prāśaya.
एहि एहि शिन शिन आरषं प्रचलि विष विषं प्राशय |
huru huru mara hulu hulu hrih
हुरु हुरु मर हुलु हुलु ह्रिह्
sara sara siri siri suru suru bodhiya bodhiya
सर सर सिरि सिरि सुरु सुरु बोधिय बोधिय
bodhaya bodhaya. maitriya nārakindi
बोधय बोधय । मैत्रिय नारकिन्दि
dharṣinina bhayamāna svāhā siddhāya svāhā
धर्षिनिन भयमान स्वाहा सिद्धाय स्वाहा
mahāsiddhāy svāhā siddhayogeśvarāya svāhā
महासिद्धाय् स्वाहा सिद्धयोगेश्वराय स्वाहा
narakindi svāhā māraṇara svāhā
नरकिन्दि स्वाहा मारणर स्वाहा
śira saṃha mukhāya svāhā sarva mahā asiddhāya svāhā
शिर संह मुखाय स्वाहा सर्व महा असिद्धाय स्वाहा
cakra asiddhāya svāhā padma hastrāya svāhā
चक्र असिद्धाय स्वाहा पद्म हस्त्राय स्वाहा
nārakindi vagalaya svāhā mavari śankharāya svāhā
नारकिन्दि वगलय स्वाहा मवरि शन्खराय स्वाहा
namah ratnatrayāya namo āryavalokiteśvarāya svāhā
नमः रत्नत्रयाय नमो आर्यवलोकितेश्वराय स्वाहा
oṃ sidhayantu mantra padāya svāhā
ॐ सिधयन्तु मन्त्र पदाय स्वाहा

 

Các bản dịch âm Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam

Hán ngữ Triều Tiên Nhật Bản Việt Nam
nā mò, hē lá dá nà na-mo-ra da-na na mu ka ra ta no nam mô hắc ra đát na
duō lá yè yē da-ra ya-ya to ra ya ya đa ra dạ da
nā mò, ā lī yē na-mak ar-ya na mu o ri ya nam mô a rị da
pó lú jié dì ba-ro-gi-je bo ryo ki chi bà lô yết đế
shuò bō lá yē sae-ba-ra-ya shi fu ra ya thước bát ra da
pú tí sà duǒ pó yē mo-ji sa-da-ba-ya fu ji sa to bo ya bồ đề tát đỏa bà da
mó hē sà duǒ pó yē ma-ha sa-da-ba-ya mo ko sa to bo ya ma ha tát đỏa bà da
mó hē jiā lú ní jiā yē ma-ha ga-ro-ni-ga-ya mo ko kya ru ni kya ya ma ha ca lô ni ca da
om, sà pó luó fá yè om sal-ba-ba-ye en sa ha ra ha ei án tát bàn ra phạt duệ
shǔ dá nà dá xiě su da-ra-na ga-ra-ya da-sa-myong shu ta no ton sha số đát na đát tỏa
nā mò, xī jí lī duǒ na-mak-ka-ri-da-ba na mu shi ki ri to nam mô tất kiết lật đỏa
yī měng ā lì yē i-mam ar-ya i mo o ri ya y mông a rị da
pó lú jí dì ba-ro-gi-je bo ryo ki chi bà lô kiết đế
shì fó lá lèng tuó pó nā mò, nà lá jǐn chí sae-ba-ra da-ba i-ra gan-ta na-mak shi fu ra rin to bo na mu no ra kin ji thất phật ra lăng đà bà nam mô na ra cẩn trì
xī lī mó hē, pó duō shā miē ha-ri-na-ya ma-bal-ta i-sa-mi ki ri mo ko ho do sha mi hê rị ma ha bàn đa sa mế
sà pó ā tā, dòu shū péng sal-bal-ta sa-da-nam su-ban sa bo o to jo shu ben tát bà a tha đậu du bằng
ā shì yùn a-ye-yom o shu in a thệ dựng
sà pó sà duō, nā mò pó sà duō, nà mó pó jiā, mó fá tè dòu sal-ba bo-da-nam ba-ba-mar-a mi-su-da-gam sa bo sa to no mo bo gya mo ha te cho tát bà tát đa na ma bà dà ma phạt đạt đậu
dá shí tā da-nya-ta to ji to đát điệt tha
om, ā pó lú xī, lú jiā dì om a-ro-gye a-ro-ga ma-ji-ro-ga en o bo ryo ki ru gya chi án a bà lô hê lô ca đế
jiā luó dì, yí xī lī ji-ga-ran-je hye-hye-ha-rye kya rya chi i ki ri ca ra đế di hê rị
mó hē pú tí sà duǒ sà pó sà pó mó lá mó lá mó xī mó sī, lī tuó yùn ma-ha mo-ji sa-da-ba sa-ma-ra sa-ma-ra ha-ri-na-ya mo ko fu ji sa to sa bo sa bo mo ra mo ra mo ki mo ki ri to in ma ha bồ đề tát đỏa tát bà tát bà ma ra ma ra ma hê ma hê rị đà dựng
jù lú jù lú jié měng gu-ro-gu-ro gal-ma sa-da-ya sa-da-ya ku ryo ku ryo ke mo cu lô cu lô yết mông
dù lú dù lú, fá shé yē dì do-ro-do-ro mi-yon-je to ryo to ryo ho ja ya chi đồ lô đồ lô phạt xà da đế
mó hē, fá shé yē dì ma-ha mi-yon-je mo ko ho ja ya chi ma ha phạt xà da đế
tuó lá tuó lá da-ra da-ra to ra to ra đà ra đà ra
dì lī ní da-rin na-rye chi ri ni địa rị ni
shì fó lá yē sae-ba-ra shi fu ra ya thất phật ra da
zhē lá zhē lá ja-ra-ja-ra sha ro sha ro dá ra dá ra
mó mó fá mó lá ma-ra-mi-ma-ra a-ma-ra mo mo ha mo ra mạ mạ phạt ma ra
mù dì lì yī xī yī xī shì nà shì nà ā lá shēn, fó lá shè lì mol-che-ye hye-hye ro-gye sae-ba-ra ra-a mi-sa-mi na-sa-ya ho chi ri yu ki yu ki shi no shi no o ra san fu ra sha ri mục đế lệ y hê di hê thất na thất na a ra sâm phật ra xá lợi
fá shā fá shēn fó lá shè yē na-bye sa-mi sa-mi na-sa-ya mo-ha ja-ra mi-sa-mi na-sa-ya ha za ha za fu ra sha ya phạt sa phạt sâm phật ra xá da
hū lú hū lú mó lá hū lú hū lú xī lì ho-ro-ho-ro ma-ra-ho-ro ha-rye ba na-ma-na-ba ku ryo ku ryo mo ra ku ryo ku ryo ki ri hô lô hô lô ma ra hô lô hô lô hê rị
suō lá suō lá sa-ra sa-ra sha ra sha ro ta ra ta ra
xī lī xī lī shi-ri shi-ri shi ri shi ri tất rị tất rị
sū lú sū lú pú tí yè, pú tí yè so-ro so-ro mot-cha mot-cha su ryo su ryo fu ji ya fu ji ya tô rô tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ
pú tuó yè, pú tuó yè mo-da-ya mo-da-ya fu do ya fu do ya bồ đà dạ bồ đà dạ
mí dì lì yè mae-da-ri-ya mi chi ri ya di đế rị dạ
nà lá jǐn chí ni-ra-gan-ta no ra kin ji na ra cẩn trì
dì lì sè ní nà, pó yè mó nà, sā pó hē ga-ma-sa nal-sa-nam ba-ra-ha-ra-na-ya ma-nak-sa-ba-ha chi ri shu ni no ho ya mo no so mo ko địa rị sắc ni na bà dạ ma na ta bà ha
xī tuó yè sā pó hē shit-ta-ya sa-ba-ha shi do ya so mo ko tất đà dạ ta bà ha
mó hē xī tuó yè sā pó hē ma-ha-shit-ta-ya sa-ba-ha mo ko shi do ya so mo ko ma ha tất đà dạ ta bà ha
xī tuó yù yì shit-ta-yu-ye shi do yu ki tất đà du nghệ
shì pó lá yè sā pó hē sae-ba-ra-ya sa-ba-ha shi fu ra ya so mo ko thất bàn ra dạ ta bà ha
nà lá jǐn chí sā pó hē ni-ra-gan-ta-ya sa-ba-ha no ra kin ji so mo ko na ra cẩn trì ta bà ha
mó lá nà lá sā pó hē ba-ra-ha mok-ka mo ra no ra so mo ko ma ra na ra ta bà ha
xī lá sēng, ā mù qū yē sā pó hē shing-ha mok-ka-ya sa-ba-ha shi ra su o mo gya ya so mo ko tất ra tăng a mục khê da ta bà ha
sā pó mó hē ā sī tuó yè sā pó hē ba-na-ma ha-ta-ya sa-ba-ha so bo mo ko o shi do ya so mo ko ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha
shě jí lá ā xī tuó yè sā pó hē ja-ga-ra yok-ta-ya sa-ba-ha sha ki ra o shi do ya so mo ko giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha
bō tuó mó, jié xī duō yè sā pó hē sang-ka som-na-nye mo-da-na-ya sa-ba-ha ma-ha-ra gu-ta da-ra-ya sa-ba-ha ho do mo gya shi do ya so mo ko ba đà ma kiết tất đà dạ ta bà ha
nà lá jǐn chí pó jiā lá yē sā pó hē ba-ma-sa gan-ta i-sa-shi che da ga-rin-na i-na-ya sa-ba-ha no ra kin ji ha gya ra ya so mo ko na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta bà ha
mó pó lì, shèng jié lá yè sā pó hē mya-ga-ra jal-ma ni-ba sa-na-ya sa-ba-ha mo ho ri shin gya ra ya so mo ko ma bà rị thắng yết ra dạ ta bà ha
nā mò hē lá dá nà, duō lá yè yē na-mo-ra da-na-da-ra ya-ya na mu ka ra tan no to ra ya ya nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
nā mò ā lì yē na-mak ar-ya na mu o ri ya nam mô a rị da
pó luó jí dì ba-ro gi-je bo ryo ki chi bà lô kiết đế
shuò pó lá yè sae-ba-ra-ya shi fu ra ya thước bàn ra dạ
sā pó hē om, sī diàn dōu màn duō lá bá tuó yē so mo ko en shi te do mo do ra ho do ya ta bà ha án tất điện đô mạn đà ra bạt đà gia
sā pó hē sa-ba-ha so mo ko ta bà ha

 

Chú Đại Bi Xuất Tượng:

Mỗi câu trong bài chú tượng trưng với hình ảnh một vị Phật, Bồ Tát, Tôn Giả hoặc Thánh Thần do Đức Quan Âm Bồ Tát hóa thân:

 1. Nam Mô Hắt Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da: Bổn thân Quan Âm Bồ Tát hóa hiện tướng hành giả cầm chuỗi lễ tụng cầu Bồ Tát cảm ứng.
 2. Nam Mô A Rị Da: Quan-Âm hóa hiện tướng tay bưng Như Ý Pháp Luân. Hành giả y giáo phụng hành.
 3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da: Quán Âm hóa hiện tướng Quán Tự Tại trì bát. Hành giả quán tưởng khiến chúng sanh được trường thọ.
 4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da: Quan Âm hiện thân Bất Không Quyên Sách Bồ Tát tự giác giác tha, phổ độ chúng sanh.
 5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da: Quan Âm hiện tướng tụng chú, theo pháp tu trì, được thiện giải thoát.
 6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da: Quan Âm hóa hiện tướng Mã Minh Bồ Tát tự giác giác tha, tự đô tự tha.
 7. Án: Quan Âm hóa hiện tướng các Thần Quỷ Vương chắp tay tụng chú. Chư Phật quán tưởng chữ Án thành chánh giác.
 8. Tát Bàn Ra Phạt Duệ: Quan Âm hóa hiện tướng Tứ Đại Thiên Vương dùng lục độ hoá độ chúng ma.
 9. Số Đát Na Đát Tỏa: Quan Âm hóa hiện tướng Bộ Lạc Tứ Đại Thiên Vương khiến cải ác theo thiện.
 10. Nam Mô Tất Cát Lật Đỏa Y Mông A Rị Da: Quan Âm hiện tướng Long Thọ Bồ Tát hộ trì người tu hành, hàng phục tất cả ma oán.
 11. Bà Lô Kiết Đế: Quan Âm hiện tướng Phật Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na rộng độ vô lượng chúng sanh.
 12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện tướng Phật Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na gia hộ chúng sanh an lạc.
 13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế: Quán Âm hiện tướng Dương Đầu Thần Vương hộ trì hành giả xa lìa loài ác thú.
 14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Cam Lộ Vương tay cầm cành dương, tay cầm bình ngọc cam lộ độ chúng sanh.
 15. A Thệ Dựng: Quán Âm hiện tướng Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương tuần sát bốn phương khuyến thiện ngừng ác.
 16. Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Tát Đa Na Ma Bà Già: Quán Âm hiện tướng Thần Vương Bà Già Bà Đế độ chúng sanh có duyên.
 17. Ma Phạt Đạt Đậu: Quan Âm hiện tướng Quân Tra Lợi Bồ Tát mặt có ba con mắt cảm hóa ác nhơn hướng thiện.
 18. Đát Điệt Tha: Quán Âm hiện tướng A La Hán thuyết pháp độ chúng sanh.
 19. Án A Bà Lô Hê: Quan Âm hiện tướng Quan Âm Bồ Tát từ bi vô lượng cứu khổ ban vui.
 20. Lô Ca Đế: Quan Âm hiện tướng Đại Phạm Thiên Vương ở trong mười phương thế giới độ thoát chúng sanh.
 21. Ca Ra Đế: Quan Âm hiện tướng Đế Thần ở trong mười phương thế giới thường cứu chúng sanh.
 22. Di Hê Rị: Quan Âm hóa hiện tướng Thiên Thần Ma Hê Đầu La thống lãnh thiên binh độ chúng sanh.
 23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa: Quan Âm dùng tâm nguyện thanh tịnh, từ bi vô ngã cảm ứng độ người chân thật tu hành.
 24. Tát Bà Tát Bà: Quan Âm hiện thân Bồ Tát Hương Tích điều phục năm phương chúng quỷ theo hầu cứu giúp chúng sanh.
 25. Ma Ra Ma Ra: Quan Âm hiện Bạch Y Bồ Tát tay mặt cầm Như Ý, tay trái dắt Đồng Tử khiến chúng sanh được trường thọ.
 26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng: Quan Âm hiện tướng Phật A Di Đà khiến chúng sanh khi hết thân nầy đồng sanh Cực Lạc quốc.
 27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Không Thân hàng phục vạn ức thiên binh, hóa độ vô lượng chúng sanh.
 28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế: Quan Âm hóa thân Bồ Tát Nghiêm Tuấn áp lãnh man binh Khổng Tước Vương hàng phục các ma oán.
 29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế: Quan Âm hóa hiện Đại Lực Thiên Tướng tay cầm Bảo Xử hộ trì chúng sanh tinh tấn tu hành.
 30. Đà La Đà La: Quan Âm hiện tướng trượng phu tu khổ hạnh khiến chúng sanh phá trừ ngã chấp, pháp chấp.
 31. Địa Rị Ni: Quan Âm hiện tướng Sư Tử Vương xét nghiệm người tụng chú khiến chúng sanh tiêu trừ tai họa.
 32. Thất Phật Ra Da: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Thích Lịch tay cầm Kim Xử hàng phục các ma và quyến thuộc của chúng.
 33. Giá Ra Giá Ra: Quan Âm hiện thân Bồ tát Tồi Toái tay cầm Kim Luân hóa độ oán ma điều phục tùng.
 34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra: Quan Âm hiện thân Đại Hàng Ma Kim Cang tay cầm Kim Luân hộ trì chúng sanh đắc đại cát tường.
 35. Mục Đế Lệ: Quán Âm hiện tướng chư Phật, Bồ Tát chắp tay lắng lòng nghe tụng thần chú, hành giả phụng trì chứng đắc Phật quả.
 36. Y Hê Y Hê: Quan Âm hiện thân Ma Hê Thủ La Thiên Vương cảm triệu nhơn thiên thuận tùng.
 37. Thất Na Thất Na: Quán Âm hiện thân Ca Na Ma Tướng Thiên Vương hóa lợi chư Thiên, không gây tai hại nhân gian.
 38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi: Quan Âm hiện tướng tay cầm khiên, tay cầm cung tên kính tụng thần chú đắc pháp tự tại.
 39. Phạt Xa Phạt Xâm: Quan Âm hiện thân Kim Khôi Đại Tướng cầm Linh thuận thời giáo hóa độ chúng sanh.
 40. Phật Ra Xá Da: Quan Âm hiện tướng Phật A Di Đà, chúng sanh tưởng niệm thì hiện tiền tương lai sẽ thấy Phật.
 41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra: Quán Âm Hiện Tướng Bát Bộ Thần Vương chắp tay niệm từ bi hàng phục chúng ma.
 42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị: Quan Âm hiện tướng Tứ Tý Tôn Thiên tay bưng Nhật Nguyệt chiếu sáng hóa độ nhơn thiên.
 43. Ta Ra Ta Ra: Quan Âm hóa độ Phổ Đà Sơn hiển linh bất khả tư nghì, có ý nghĩa Ta Bà khổ như núi non hiểm trở.
 44. Tất Rị Tất Rị: Quán Âm hiện tướng mạo từ bi tay cầm cành dương, tay cầm tịnh bình rưới nước cam lồ cứu khổ độ sanh.
 45. Tô Rô Tô Rô: Quán Âm hóa tướng lá cây rụng, chúng sanh nghe tiếng được bốn lợi ích: quán đảnh, mát thân, tâm vui, đầy đủ.
 46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ: Quan Âm hiện tướng diện mạo từ bi thân cận trẻ con giáo hóa lợi ích chúng sanh.
 47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng A Nan Tôn Giả tay cầm bình bát hóa độ chúng sanh.
 48. Di Đế Rị Dạ: Quan Âm hiện tướng Di Lặc Bồ Tát chỉ dạy chúng sanh tu hạnh đại bi, được chơn giác ngộ an lạc.
 49. Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện tướng Địa Tạng Bồ Tát khai ngộ chúng sanh tỉnh giác mê chấp, được thoát khổ ác đạo.
 50. Địa Rị Sắc Ni Na: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Bảo Tràng tay kiết ấn, tay cầm Kim Xoa làm lợi ích chúng sanh.
 51. Ba Dạ Ma Na: Quan Âm hiện tướng Bảo Kim Quang Tràng Bồ Tát cầm Bạt Chiết La Xử lợi ích độ sanh.
 52. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng ba đầu Viên Tịch Thắng Nghĩa lợi ích độ sanh.
 53. Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng tôn giả Xá Lợi Phất tay kiết ấn Liêm Thủ thông đạt tất cả pháp.
 54. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Hằng Hà Sa đứng trên đầu rồng, dùng tâm cát tường hóa độ chúng sanh.
 55. Ma Ha Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Phóng Quang tay cầm tràng phan báu lợi ích độ sanh.
 56. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng tôn giả Mục Kiền Liên tay cầm tích trượng, bình bát dứt trừ tai ương, cứu độ chúng sanh.
 57. Tất Đà Du Nghệ: Quan Âm hiện Tây Phương Cực Lạc, tất cả chư Thiên, Bồ Tát vân tập thính thọ pháp hỷ, hóa độ thập phương nhơn thiên.
 58. Thất Bàn Ra Dạ: Quan Âm hiện tướng Thiên Nữ Tự Tại Viên Mãn
 59. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng tôn giả A Xà Na hoan hỷ bưng cao bình bát tăng trưởng tâm lợi ích độ sanh.
 60. Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Sơn Hải Huệ tay cầm kiếm vàng hóa độ Thánh Giả Tiểu Thừa.
 61. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng Tôn Giả Chiên Đà La quảy nón lá vô trụ thắng nghĩa độ hóa chúng sanh.
 62. Ma Ra Na Ra: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Bảo Ấn Vương tay cầm búa vàng Như Ý kiểm nghiệm tâm hạnh chúng sanh.
 63. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng tôn giả Câu Hy La mang giầy cỏ đạp trên sóng nước phát sanh tiếng hải triều cảnh giác tâm chúng sanh.
 64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Dược Vương tay cầm dược thảo trừ bịnh khổ chúng sanh.
 65. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng Viên Mãn Bồ Tát thân mặc y đỏ chấp tay tâm viên mãn an lạc chúng sanh.
 66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng Dược Thượng Bồ Tát tay cầm bình ngọc giải trừ tật khổ chúng sanh.
 67. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng tôn giả Xá Lợi Phất tay cầm chơn kinh cứu cánh thắng nghĩa hóa đạo chúng sanh quy Tịnh Độ.
 68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng Thần Hổ gầm, tay cầm búa kiên định tâm hàng phục ma oán.
 69. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng chư Thiên Ma Vương tay cầm Xà Thương hóa đạo chúng sanh giải trừ tâm oán hận.
 70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng Linh Hương Thiên Bồ Tát bưng lư Như Ý hộ trì chúng sanh.
 71. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng Tán Hoa Thiên Bồ Tát tay cầm bảo liên ngàn cánh thành tựu chúng sanh lợi ích an lạc.
 72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Già Ra Dạ: Quan Âm hiện tướng Tôn Giả Phú Lâu Na tay bưng bình bát cứu độ chúng sanh lìa tai nạn.
 73. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Đà La Ni Từ tay bưng trái tươi bố thí độ sanh chân thật tu hành rõ pháp tánh không.
 74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Tam Ma Thiền Na kiết già trên bánh xe, tay bưng đèn ngọc sáng khắp pháp giới.
 75. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng tôn giả Đại Ca Diếp tay trái cầm chuỗi, tay mặt cầm thiền trượng chỉ dẫn chúng sanh tu hành.
 76. Nam Mô Hắc Ra Đa Ra Dạ Da: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Hư Không Tạng cầm hoa ngồi trên đá khiến cho chúng sanh kiên định tín tâm dõng mãnh tinh tấn.
 77. Nam Mô A Rị Da: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Phổ Hiền kiết già thiền tọa trên Hương Tượng khiến chúng sanh viên mãn công hạnh.
 78. Bà Lô Kiết Đế: Quan Âm hóa thân Bồ Tát Văn Thù ngồi trên sư tử tay chỉ hư không khến chúng sanh khai ngộ.
 79. Thước Bàn Ra Dạ: Quan Âm hiện tướng hoa sen ngàn cánh giải trừ chúng sanh ái sắc trần hư vọng, thấy tự tánh không.
 80. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng buông thõng hai tay giải trừ nhĩ căn phân biệt thanh trần hư vọng, nghe tự tánh không.
 81. Án Tất Điện Đô: Quan Âm hiện tướng mở hai bàn tay đoạn tỳ căn ái nhiễm hương trần, tự giác tánh không.
 82. Mạn Đà Ra: Quan Âm hiện tay Đâu La Miên đoạn trừ căn ái nhiễm vị trần hư vọng, tự giác tánh không.
 83. Bạt Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng tay bưng bát hương giải trừ tham ái chạm xúc, khiến chúng sanh đoạn thân căn xúc trần hư vọng, tự giác tánh không.
 84. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng tay cầm tràng phan giải trừ phân biệt các pháp, khiến chúng sanh đoạn ý căn chấp pháp trần hư vọng, biết tự tánh không.
—————— oOo ——————