Bộ sưu tập ảnh: Quan Âm Đại Bi Xuất Tượng

 

Nhân duyên ra đời của Đại Bi Chú:

“Thời Phật còn tại thế, ở núi Bồ-đà-lặc-ca, tại đạo tràng Bảo Trang Nghiêm cùng hàng Tam thừa Bát bộ và chư Thần vân tập đông đủ, ngài Quán Thế Âm bí mật phóng hào quang soi khắp mười phương quốc độ, Ngài chấp tay bạch rằng:

“Bạch Đức Thế Tôn, con có thần chú bí mật muốn nói cho mọi người biết để trì tụng cho thân tâm được an lạc, không tật bệnh, sống lâu nhiều phước lộc. Thần chú này có công năng dứt trừ các tội ác và cầu mong gì thì như ý muốn”.

Đức Phật chấp nhận cho ngài Quán Thế Âm được trình bày thần chú của mình.

Đức Quán Thế Âm bạch cùng Đức Thế Tôn rằng: “Thời quá khứ trải qua vô lượng ức kiếp có đức Phật xuất thế, hiệu Thiện Quang Vương Tịnh Trú Như Lai vì con mà nói thần chú Đại Bi. Thuở ấy, con đang ở quả vị Sơ Địa mà một lần nghe thần chú Đại Bi, con liền đạt đến quả vị thứ tám. Con phát đại nguyện: “Nếu thần chú này làm cho chúng sanh đời sau có sự ích lợi to lớn thì phải khiến thân con có ngàn cánh tay và ngàn con mắt”. Nguyện như vậy rồi, quả thật thân con có ngàn cánh tay và ngàn con mắt, tha thứ vang động. Các đức Phật phóng hào quang chiếu nơi thân con. Hào quang cùng chiếu vô biên thế giới”.

Như vậy, Đại Bi Chú chính là khẩu quyết của đức Quán Thế Âm, trong đó bao gồm lòng từ bi, lòng vô thượng bồ đề, cho đến việc cứu thế độ nhân, tu đạo thành Phật. Trong bài chú này, mỗi chữ mỗi câu đều bao hàm công phu chân thực về chánh đẳng chánh giác, tuyệt đối không chút mảy may hư ngụy.

Bài chú được đặt tên là “Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh Đại Bi Thần Chú”, chúng ta quen gọi là Đại Bi Chú.

Đại Bi Chú có tất cả 84 câu, là bộ phận chủ yếu của cuốn Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh.

(Ngoài ra, bài chú này có rất nhiều danh xưng nữa như: Quảng Đại Viên Mãn, Vô Ngại Đại Bi, Kinh Cứu Khổ Đà La Ni, Diên Thọ Đà La Ni, Diệc Ác Thú Đà La Ni, Phá Ác Nghiệp Chướng Đà La Ni, Mãn Nguyện Đà La Ni, Tổ Siêu Thượng Đà La Ni). 

  • Đại Bi Xuất Tướng Đồ 大 悲 出 相 圖

“Đại Bi Chú Xuất Tướng Đồ” là bộ tranh vẽ hiện tướng của Đức Quán Thế Âm trong từng mỗi câu chú. Tổng cộng có 88 bức đồ họa, trong đó có 84 bức minh họa tướng thị hiện của Đức Quán Thế Âm (tương ứng với 84 câu chú Đại Bi), 4 bức còn lại là hiện thân Bồ Tát trong hình thể Kim Cang, viên mãn tướng và Thiên Thủ Quan Âm.

Đại bi xuất tướng Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm đồ họa

千手千眼無礙大悲心陀羅尼
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.