Tiền Thân Đức Phật A Di Đà

Ðức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã là một đấng lịch sử trong cõi Ta Bà, ngoài mấy nghìn năm, hình ảnh ngài vẫn in sâu nơi ký ức của nhơn loại, do truyện ký cùng di tích, nhứt là nét vàng rực rỡ trong Tam Tạng. Ðức Từ Phụ A Di Ðà Phật cũng là một đấng hoàn toàn lịch sử của thế giới Cực Lạc, trên vài mươi thế kỷ…

Kệ 48 lời nguyện đức Phật A Di Đà (Việt dịch)

…Pháp môn của Phật không lường
Bao giờ cũng trụ thế thường chẳng thôi.
Khi Pháp Tạng nguyện xong đã trọn
Cõi Tam Thiên, sáu món rung rinh
Hương hoa đổ xuống đầy thành
Hư không phát tiếng chắc thành Như Lai.

Sự tích Đức Phật A Di Đà

Sự tích đức Phật A-di-đà dưới đây là một phần tác phẩm ngắn “Sự tích đức Phật A-di-đà và bảy vị Bồ-tát” trích từ loạt bài giới thiệu về cuộc đời và hạnh nguyện của Phật A-di-đà và bảy vị Bồ-tát Đại Thừa: Quán Âm; Thế Chí; Văn Thù; Phổ Hiền; Địa Tạng; Di Lặc & Chuẩn Đề, được tạp chí TỪ BI ÂM biên soạn và đăng tải trên 4 số báo từ số 200 đến số 204…