Kệ 48 lời nguyện đức Phật A Di Đà (Việt dịch)

BỐN MƯƠI TÁM LỜI NGUYỆN ĐỨC PHẬT A-DI-ĐÀ

Nguyện thứ nhất: Tôi thành Phật được
Thì nước tôi là nước tịnh thanh
Ngục hình, ngạ quỉ, súc sanh
Thảy đều chẳng có sinh thành nơi đây.

Nguyện thứ hai: Nước nầy tịnh giới,
Đàn bà cùng con gái tịch nhiên
Những người trong cõi Nhơn Thiên
Cùng loài cầm thú cần chuyên tu hành
Thảy đều đặng hóa sanh thọ cảm
Thất bảo trì, cửu phẩm liên hoa.

Nguyện thứ ba: Dân chúng Phật-đà
Khi cần ăn uống, hóa ra sẵn sàng
Bát thất bảo, bỉ bàng đựng lắm
Trăm món ngon, khỏi sắm ở đâu
Ăn rồi, khí dụng liền thâu
Không cần phải rửa, phải lau nhọc nhằn.

Nguyện thứ tư: Nhơn dân trong nước
Muốn áo quần, khăn, lược, mão, giày
Thảy đều hóa đủ sẵn bày
Khỏi mua, khỏi giặt, khỏi may cực lòng.

Nguyện thứ năm: Giáp vòng địa lợi
Từ đất bằng lên tới hư không
Thảy đều lầu các, điện, cung
Cùng là cây trái, ao, sông, cửa nhà
Các thứ ấy đều là trân bảo
Cùng bá thiên hoa báu, hương thơm
Hiệp nhau thành tạo kết đơm
Trau dồi trang sức, cho làm phần ba
Mùi hương ấy xông ra khắp đủ
Cả mười phương hưởng thụ cấp kỳ
Chúng-sanh hạnh nguyện, chuyên trì
Tin và tưởng Phật, đến thì vãng sanh.

Nguyện thứ sáu: Dân lành quốc độ,
Thương kính nhau, ví tợ ruột rà
Không lời qua lại bất hòa
Không ganh không ghét, hóa ra tranh giành.

Nguyện thứ bảy: Dân sanh trong nước
Không có lòng uế trược, dâm ô
Cũng không có tiếng tục thô
Cùng là nóng giận, hồ đồ, ngu si.

Nguyện thứ tám: Chuyên trì thiện niệm
Cứ đường ngay, tiệm tiệm lướt đi
Nếu ai muốn nói chuyện gì
Người kia hiểu ý tức thì khỏi phân.

Nguyện thứ chín: Chúng dân từ thiện
Tai chẳng nghe những chuyện không lành.
Có đâu sự ác tự hành
Mấy điều nghiệp chướng đã thành vô danh.

Nguyện thứ mười: Chúng-sanh đều ví
Huyễn thân là mộng mị mà thôi
Vậy nên lòng chẳng nhiễm đời
Tánh không tham muốn, khắp nơi vui cười.

Nguyện mười một: Tiên, người tuy khác
Hình dung đồng một sắc vàng y
Mặt mày nghiêm chỉnh phương phi
Trong ngần, đẹp đẽ, không chi sánh bằng.

Nguyện mười hai: Mười phương thế-giới
Thiên, Nhơn cùng các loại súc sanh
Hóa thân về cõi lạc thành
Chứng ngôi Duyên Giác, Thinh Văn dĩ đồng
Ngồi thiền tọa, tấm lòng tịch tịnh
Hiệp cùng nhau tính tuổi ít nhiều
Chẳng hề biết đặng bao nhiêu
Ngàn, muôn, ức kiếp số nhiều khó phân.

Nguyện mười ba: Thiên, Nhơn trên giải
Hiệp cùng nhau đếm mãi dân cư
Không hề rõ biết số dư
Tại An Dưỡng quốc nhiều như cát Hằng.

Nguyện mười bốn: Dân hằng quốc độ
Thảy thảy đồng trường thọ miên miên
Không sao biết đặng số niên
Sống lâu vô lượng, vô biên kiếp đời.

Nguyện mười lăm: Dân thời thanh tịnh
Trụ vào ngôi chánh tín tự nhiên
Ly chư loạn tưởng đảo điên
Đắc vô phân biệt, chứng duyên Niết bàn.

Nguyện mười sáu: Lạc bang dân chúng
Vui vẻ mà thọ dụng đủ điều
Thảy đồng với các Tỳ-kheo
Chứng phần Vô Lậu chẳng theo sự đời.

Nguyện mười bảy: Khi tôi thành Phật
Sẽ giảng Kinh, thuyết thật, độ sanh
Làm cho sở nguyện đắc thành
Công tôi giảng đạo trọn lành hơn ai.

Nguyện mười tám: Hóa thai khỏi dục
Người người đều đắc Túc Mạng Thông
Biết hồi tiền kiếp xa trông
Hằng hà sa kiếp, thảy đồng kim sanh.

Nguyện mười chín: Chúng-sanh vạn vạn
Đều đặng rồi Thiên Nhãn Tịnh Quang
Thấy toàn vũ trụ mười phang
Trăm ngàn muôn ức thế gian cũng tường.

Nguyện hai mươi: Tây phương dân chúng
Thiên Nhĩ Thông sở dụng nghe xa
Những lời thuyết pháp bủa ra
Của trăm ngàn ức Phật đà khẩu tuyên.

Nguyện hăm mốt: Nhơn, Thiên trong nước
Tha Tâm Thông biết được chẳng sai
Những điều tâm niệm mỗi loài
Muôn ngàn thế-giới không ngoài tánh linh.

Nguyện hăm hai: Chúng-sanh quốc độ
Thần Túc Thông đắc ngộ dong chơi
Bao hàm thế-giới nơi nơi
Vượt qua khắp hết, mau thời hơn bay.

Nguyện hăm ba: Tôi nay thành Phật
Danh hiệu tôi rõ thật mười phương
Phật và Đại chúng tán dương
Dân tôi quy phục lại vương tôi hoài
Thiên, Nhơn với các loài súc vật
Niệm danh tôi cho thật chí thành
Sanh lòng vui vẻ, hiền lành
Lâm chung sẽ đặng hóa sanh sen vàng.

Nguyện hăm bốn: Ánh quang minh chiếu
Nơi đầu tôi tuyệt diệu rỡ ràng
Mặt trời cùng ánh mặt trăng
Tuy là sáng tỏ, chẳng bằng Phật quang.

Nguyện hăm lăm: Hào quang tôi chói
Khắp cùng nơi chỗ tối khúc quanh
Thiên, Nhơn, cùng các súc sanh
Thấy liền đặng khởi lòng thành quy y.

Nguyện hăm sáu: Bất kỳ nhơn thú
Trong thập phương vũ trụ vân vân
Nhờ hào quang chiếu đến thân
Từ hòa tâm tánh hơn dân cõi Trời.

Nguyện hăm bảy: Tiên, người phát ý
Tâm Bồ-đề, trì chí giới trai
Lục Ba-la-mật quảng khai
Làm nhiều công đức, chẳng sai một thì
Khi thọ mạng tới kỳ viên mãn
Có tôi và các hạng Tăng lành
Phóng quang tiếp dẫn vãng sanh
Đặng làm Bồ-tát tại thành Lạc Bang.

Nguyện hăm tám: Thiên, Nhơn vũ trụ
Nghe danh tôi sắm đủ bỉ bàng
Hương, hoa, đăng, chúc huy hoàng
Tràng phan, bảo cái cúng dường Như-Lai
Tạo tháp tự, trì trai, thanh tịnh
Làm việc lành, tâm định tưởng tôi
Tưởng luôn trọn một ngày thôi
Chắc sẽ đặng nước tôi về liền.

Nguyện hăm chín: Nhơn, Thiên mười cõi
Nếu dốc lòng ra khỏi bến mê
Hiệu tôi thập niệm chuyên bề
Lâm chung sẽ đặng sanh về Lạc bang
Trừ những kẻ hung tàn hỗn tạp
Cùng những người Phật, Pháp dễ khinh
Ai mang tội ấy vào mình
A tỳ địa ngục thọ hình chung thân.

Nguyện ba mươi: Thiên, Nhơn, cầm thú
Trong thập phương vũ trụ khôn lường
Trước đà tạo tội thường thường
Sau nghe danh Phật, tỏ tường cung khai.
Cầu sám hối, trì trai, giới sát
Nguyện làm lành nước Phật mong sanh
Lâm chung sẽ đặng an lành
Khỏi tam đồ khổ, hóa sanh liên đài.

Nguyện băm mốt: Tiên, Người mười cảnh
Nghe danh tôi, lễ đảnh theo về
Vui mà tu hạnh bồ-đề
Người người cung kính, một bề tán dương

Nguyện băm hai: Thập phương thế-giới
Những đàn bà, con gái chán đời
Phát tâm tín niệm danh tôi
Thân sau không có phục hồi nữ nhơn.

Nguyện băm ba: Chúng dân mới tới
Quả Vô sanh, bất thối chứng liền
Lại còn quả Phật đoàn viên
Ngoại trừ những vị bổn nguyền độ sanh
Tôi sẽ giúp cho thành sở mộ
Tới tha phương tế độ hàm linh
Hạnh tu Bồ-tát rất tinh
Lại còn lấy sức oai linh hộ truyền
Cho người thấy tinh chuyên tấn bộ
Các chúng-sanh tín độ phát nguyền
Bồ đề, Tịch diệt, Phổ-Hiền
Tấn thêm tối thắng, cần chuyên tu hành.

Nguyện băm bốn: Dân lành trong nước
Độ chúng-sanh, sau trước các phương
Sở nguyện sẽ đặng toại lòng
Bao nhiêu ác nghiệp, ba đường khỏi mang.

Nguyện băm lăm: Các hàng Bồ-tát
Muốn cúng dường chư Phật đâu đâu
Hoa, hương, anh lạc, trân châu
Liền đi khắp đủ vừa hầu bữa ăn

Nguyện băm sáu: Muôn ngàn báu vật
Muốn cúng dường chư Phật, Thánh, Hiền
Ước ra thì có đủ liền
Cúng dâng khắp cả, về miền chưa trưa.

Nguyện băm bảy: Ai vừa đọc tụng
Hoặc thọ trì, phụng cúng chư kinh
Đặng tài biện luận thông minh
Lại thêm Bát nhã, trí lành cao siêu.

Nguyện băm tám: Giảng điều pháp lý
Đủ viên thông, đầy trí huệ tâm
Những lời bày giải nguyên âm
Nghĩa kinh vi diệu cao thâm đều cùng.

Nguyện băm chín: Quốc trung Bồ-tát
Thảy thảy đồng dõng dạc kiên cần
Mỗi người đều đặng kim thân
Băm hai tướng tốt, đủ phân sắc mầu
Thuyết các pháp gồm thâu đạo Phật
Cũng in như chư Phật đương thời.

Bốn mươi, nguyện: Nước của tôi
Thiệt là tinh sạch chiếu soi khắp hầu
Chư Bồ-tát ví dầu muốn thấy
Cõi Phật nào nghiêm bấy như hà
Dòm trong bửu thọ hiện ra
Cảnh nào Phật nấy như là soi gương.

Nguyện bốn mốt: Mọi đường công đức
Bồ-tát nào chưa được hoàn toàn
Đặng nghe, đặng thấy đạo tràng
Bề cao cho đến bốn ngàn na-do.

Nguyện bốn hai: Các đồ nhựt dụng
Quốc độ tôi thiệt đúng tịnh minh
Chói ngời hình sắc đẹp xinh
Dầu có thiên nhãn chẳng nhìn đặng đâu.

Nguyện bốn ba: Ai ai trong nước
Chỉ mong cầu nghe được Pháp kinh
Tự nhiên sở nguyện đắc thành
Không chờ mời thỉnh thường tình thế gian.

Nguyện bốn bốn: Thanh Văn, Duyên Giác
Trong nước tôi đều đắc oai thần.
Hào quang tỏ rạng vô ngần
Biện tài thuyết pháp ngang phần Pháp Vương.

Nguyện bốn lăm: Tha phương Bồ-tát
Nghe danh tôi, tấn phát phụng hành
Thảy đều đặng pháp tịnh thanh
Định thần, giải thoát, phước lành thưởng ban.
Như ai muốn cúng dường Phật pháp
Trong một giờ đi khắp hà sa
Tuy là đường xá rất xa
Định thần không lạc, Thiền na chẳng lìa.

Nguyện bốn sáu: Chư tôn Bồ-tát
Ở tha phương nghe đặng danh tôi
Quy y tinh tấn vừa rồi
Định thiền bình đẳng, ban hồi chẳng ly
Đắc pháp nhẫn đến khi Chánh giác
Đặng thấy thường các bậc Như-Lai.

Lời nguyện bốn bảy như vầy
Tha phương Bồ-tát về đầy nước tôi
Tâm chí nguyện đắc hồi bất nhị
Chẳng thối lui địa vị cao sâu.

Lời nguyện bốn tám báu mầu
Tha phương Bồ-tát khấu đầu quy y
Chư vị ấy đắc kỳ sở nguyện
Nhứt, nhị, tam Nhẫn Thiện Pháp Vương.
Pháp môn của Phật không lường
Bao giờ cũng trụ thế thường chẳng thôi.

Khi Pháp Tạng nguyện xong đã trọn
Cõi Tam Thiên, sáu món rung rinh
Hương hoa đổ xuống đầy thành
Hư không phát tiếng chắc thành Như Lai.

oOo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.