Notice: Function add_theme_support( 'html5' ) được gọi không chính xác. Bạn cần truyền array của các types. Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 3.6.1.) in /home/thuvieng/public_html/wp-includes/functions.php on line 5833
Quyết định thiết lập ngày kỷ niệm Tiền Bối Hữu Công

Quyết định thiết lập ngày kỷ niệm Tiền Bối Hữu Công

0

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN HÓA ĐẠO

 

V I Ệ N    T R Ư Ở N G    V I Ệ N    H Ó A    Đ Ạ O

– Chiếu Giáo-chỉ ngày mồng 8 tháng 12 Phật lịch 2509 (14-12-1965) của Đức Tăng-thống ban bành Hiến-chương G.H.P.G.V.N.T.N. được tu-chỉnh bởi đại-hội khoáng-đại kỳ II.

– Chiếu Biên-bản đại-hội G.H.P.G.V.N.T.N. kỳ III ngày 20-08-1968 lưu-nhiệm chức-vụ Viện trưởng Viện Hóa-đạo G.H.P.G.V.N.T.N.

– Chiếu Giáo-chỉ số 08 ngày 20-08-1968 phê-chuẩn và tấn-phong Ban Chỉ-đạo Viện Hóa-đạo của Đức Tăng-thống.

– Chiếu Tuyên-cáo ngày 01-12-1969 của Viện Hóa-đạo Giáo-hội Phật-giáo Việt-nam Thống-nhất.

– Chiếu Biên-bản phiên họp Hội-đồng Viện Hóa-đạo ngày 12-12-69.

 

Q U Y Ế T    Đ Ị N H:

 

Điều 1:  Nay trân trọng thiết-lập ngày kỷ-niệm pháp-định các vị Tăng-sĩ, Cư-sĩ Tiền-bối thuộc Nam Bắc Tôn tại Nam Trung Bắc hữu công trong Phong-trào Chấn-hưng Phật-giáo Việt-nam trong hậu bán thế-kỷ 20 (1920-1963 Dương lịch).

Điều 2:  Ngày kỷ-niệm trên được ấn-định vào ngày mồng 8 tháng chạp Âm lịch, nhằm ngày Thành Đạo của Đức Bổn-Sư.

Điều 3:  Các Giáo-phái Phật-giáo Nam Bắc Tông trong Giáo-hội, các Ban Đại-diện Giáo-hội và các cấp có nhiệm-vụ lập danh-sách và tiểu-sử các vị Tiền-bối hữu-công, trình lên Giáo-hội Trung-ương, để ghi vào sử Phật-giáo Việt-nam cận đại.

Điều 4:  Quý vị Phó Viện Trưởng, Tổng Thư-ký, Tổng vụ trưởng, Tổng-vụ Tăng-sự, Tổng-vụ Cư-sĩ, Tổng-vụ Thanh-niên chiếu nhiệm-vụ thi-hành quyết-định này.

Phật lịch 2513
Sài-gòn, ngày 16 tháng 12 năm 1969.

(đã ấn, ký)

Thượng-tọa THÍCH THIỆN HOA

Nơi nhận:

– Các Tổng-vụ, Vụ.

– Các cơ-quan trực-thuộc Viện Hóa-Đạo.

– Các B. Đ. D. Giáo-hội các cấp trong, ngoài nước.

“để chiếu hành”.

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.