Quyết định thiết lập ngày kỷ niệm Tiền Bối Hữu Công

0

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

VIỆN HÓA ĐẠO

 

V I Ệ N    T R Ư Ở N G    V I Ệ N    H Ó A    Đ Ạ O

– Chiếu Giáo-chỉ ngày mồng 8 tháng 12 Phật lịch 2509 (14-12-1965) của Đức Tăng-thống ban bành Hiến-chương G.H.P.G.V.N.T.N. được tu-chỉnh bởi đại-hội khoáng-đại kỳ II.

– Chiếu Biên-bản đại-hội G.H.P.G.V.N.T.N. kỳ III ngày 20-08-1968 lưu-nhiệm chức-vụ Viện trưởng Viện Hóa-đạo G.H.P.G.V.N.T.N.

– Chiếu Giáo-chỉ số 08 ngày 20-08-1968 phê-chuẩn và tấn-phong Ban Chỉ-đạo Viện Hóa-đạo của Đức Tăng-thống.

– Chiếu Tuyên-cáo ngày 01-12-1969 của Viện Hóa-đạo Giáo-hội Phật-giáo Việt-nam Thống-nhất.

– Chiếu Biên-bản phiên họp Hội-đồng Viện Hóa-đạo ngày 12-12-69.

 

Q U Y Ế T    Đ Ị N H:

 

Điều 1:  Nay trân trọng thiết-lập ngày kỷ-niệm pháp-định các vị Tăng-sĩ, Cư-sĩ Tiền-bối thuộc Nam Bắc Tôn tại Nam Trung Bắc hữu công trong Phong-trào Chấn-hưng Phật-giáo Việt-nam trong hậu bán thế-kỷ 20 (1920-1963 Dương lịch).

Điều 2:  Ngày kỷ-niệm trên được ấn-định vào ngày mồng 8 tháng chạp Âm lịch, nhằm ngày Thành Đạo của Đức Bổn-Sư.

Điều 3:  Các Giáo-phái Phật-giáo Nam Bắc Tông trong Giáo-hội, các Ban Đại-diện Giáo-hội và các cấp có nhiệm-vụ lập danh-sách và tiểu-sử các vị Tiền-bối hữu-công, trình lên Giáo-hội Trung-ương, để ghi vào sử Phật-giáo Việt-nam cận đại.

Điều 4:  Quý vị Phó Viện Trưởng, Tổng Thư-ký, Tổng vụ trưởng, Tổng-vụ Tăng-sự, Tổng-vụ Cư-sĩ, Tổng-vụ Thanh-niên chiếu nhiệm-vụ thi-hành quyết-định này.

Phật lịch 2513
Sài-gòn, ngày 16 tháng 12 năm 1969.

(đã ấn, ký)

Thượng-tọa THÍCH THIỆN HOA

Nơi nhận:

– Các Tổng-vụ, Vụ.

– Các cơ-quan trực-thuộc Viện Hóa-Đạo.

– Các B. Đ. D. Giáo-hội các cấp trong, ngoài nước.

“để chiếu hành”.

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.