Bậc Chánh Thiện: Niết-bàn

I. DẪN NHẬP : Đức Thế Tôn thị hiện ở đời chỉ với mục đích duy nhất là giúp chúng sanh thoát khổ, mà con đường thoát khổ của Ngài đã chỉ rõ trong 84.000 pháp môn qua giáo lý mà Ngài đã để lại sau 49 năm thuyết pháp độ sanh cũng chỉ với một đích cuối cùng là giải thoát sanh tử để tiến tới quả vị Niết bàn. II. NỘI DUNG : 1. Định danh : a. Đinh nghĩa chữ Niết bàn : –…