Các sự tích Địa Tạng Vương Bồ Tát

Hôm nay, ngày 30 tháng 7 Âm Lịch, ngày vía đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, vị Bồ Tát mà qua bao đời kiếp tinh tấn tu hành nhưng vẫn cứ là Bồ Tát, không thành bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Thư Viện GĐPT xin cung cấp cho quý độc giả và anh chị em Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT những sự tích về tiền thân vị Bồ Tát đã phát lời thệ nguyện to lớn: “Nếu chưa độ hết tất cả chúng sanh thì tôi nguyện không thành Phật”…

Bồ Tát Địa Tạng cầm tích trượng và hạt minh châu có ý nghĩa gì?

Tích trượng là một trong những pháp khí do Phật chế ra. Thời xưa, Phật và Thánh Chúng đi khất thực thường vai mang bát và tay cầm tích trượng. Công dụng của tích trượng là để dẹp trừ những chướng ngại vật làm trở ngại bước chân của các Ngài đi…