Các sự tích Địa Tạng Vương Bồ Tát

Hôm nay, ngày 30 tháng 7 Âm Lịch, ngày vía đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, vị Bồ Tát mà qua bao đời kiếp tinh tấn tu hành nhưng vẫn cứ là Bồ Tát, không thành bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Thư Viện GĐPT xin cung cấp cho quý độc giả và anh chị em Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT những sự tích về tiền thân vị Bồ Tát đã phát lời thệ nguyện to lớn: “Nếu chưa độ hết tất cả chúng sanh thì tôi nguyện không thành Phật”…