Ý Tổ Sư từ Tây sang

Dùng hương bản đánh người, đó là đem thiền trao cho, cho nên hương bản chính là ý Tổ Sư từ Tây sang rồi. Dùng bồ đoàn đánh, bồ đoàn là vật để lễ bái, đó là dùng tâm phàm để tiếp xúc tâm Phật, cho nên bồ đoàn cũng nói lên ý Tổ Sư từ Tây sang rồi…

Nghi cái gì?

Dùng tâm nghi tham thiền, dùng hiểu biết tham thiền, dùng hỏi đáp tham thiền, không bằng dùng tâm bình thường tham thiền. Chúng ta sống trong thế gian này đều bị vọng tưởng điên đảo chi phối

Hạt châu trong vải rách

Biết đó cho là biết, không biết cho là không biết, biết và không biết chỉ là hư giả mà thôi. Thiền sư Long Nha tuy tu khổ hạnh trồng rau, đồ không đủ che thân, nhưng có một hạt châu thật trong áo vải rách…