Mỗi ngày ăn cái gì?

Giả sử có người hỏi, mỗi ngày ăn cái gì? Ăn được cũng chưa phải là thực ăn, vì có ăn hay không ăn đều là vấn đề sanh diệt. Nếu không ăn mà ăn, ăn mà không ăn, đó là từ hữu vi đạt đến vô vi, từ có tướng đạt đến vô tướng…

Nghe và không nghe

Rõ ràng lời của người khác nói mà Ngài nói không nghe; còn người khác không nói mà Ngài cho rằng nghe. Thực ra, nghe khai thị pháp ngữ vô ngôn vô thuyết, đó mới là nghe được pháp âm thiền ngữ chân chánh…

Trên đường thuận gió

Đối với con mắt của thiền giả, sanh tử như trở về nhà. Nhưng Thiền Sư Động Sơn vẫn còn sống, cho nên nói thiền tăng Năng Nhẫn sánh với ông ta chậm hơn ba năm. Chỗ này Thiền Sư Động Sơn rõ biết được pháp thân không sanh, không tử vậy…

Là cái gì?

Người tu hành, có phước báu cảm đến trời, người; tuy được trời, người hâm mộ, nhưng hết phước, năm tướng suy hiện ra, vẫn không thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên thiền giả không lấy vinh nhục thế gian làm chuẩn mực…

Nghi cái gì?

Dùng tâm nghi tham thiền, dùng hiểu biết tham thiền, dùng hỏi đáp tham thiền, không bằng dùng tâm bình thường tham thiền. Chúng ta sống trong thế gian này đều bị vọng tưởng điên đảo chi phối

Được ý quên lời

Khi hai thiền giả đối thoại với nhau gọi là cơ phong, chúng ta nghe qua không biết nói cái gì, giống như đầu lừa không đối miệng ngựa, nhưng giữa hai người đương sự đều có chí lý…