Hạt châu trong vải rách

Biết đó cho là biết, không biết cho là không biết, biết và không biết chỉ là hư giả mà thôi. Thiền sư Long Nha tuy tu khổ hạnh trồng rau, đồ không đủ che thân, nhưng có một hạt châu thật trong áo vải rách…