Biến và bất biến

Tất cả các pháp thế gian đều là sanh diệt thay đổi, còn pháp tánh thì không thể thay đổi. Chẳng hạn như thế giới thì có thành, trụ, hoại, không; con người có sanh, già, bệnh, chết; tâm có sanh, trụ, dị, diệt…

Hương nhạc đại ngàn

Một Lê Cao Phan với Đạo Ca hành khúc bất hủ, Bửu Bác với nhạc lễ Trầm Hương Đốt, thì Hằng Vang với nhạc phẩm Ánh Đạo Vàng bất tuyệt, không thể thiếu trong lịch sử âm nhạc Phật Giáo, một trong những cây cổ thụ nhạc đạo chưa hề nhạt mờ…