Dân khí suy đồi và trách nhiệm con người

“Dân khí nước ta bị suy giảm quá tệ… Khiếp sợ quen thói, nghe và thấy chật hẹp, tai như điếc, mắt dường mù…
Người dưới phải làm điều đê tiện mà không biết hổ, phải chịu sự ô nhục mà không biết thẹn…”
(Phan Bội Châu – Bức thư viết bằng máu và nước mắt từ đảo Lưu Cầu)…