Hồ sơ Pháp Nạn: Hiệu Triệu của vị Chủ Tịch Hội Phật Giáo Thế Giới ngày 20.6.1963

Tất cả Trung Tâm Phật Giáo Thế Giới và các tổ chức Phật Giáo khắp hoàn cầu hãy đoàn kết, đồng thanh kêu gọi sự ủng hộ tinh thần của thế giới và Giáo Hội Thiên Chúa Giáo; đồng thời kêu gọi tất cả các chính phủ của chúng ta áp dụng các biện pháp để có thể đòi hỏi cho được sự thỏa mãn 5 nguyện vọng của anh em Phật Tử chúng ta tại miền Nam Việt Nam…

Hồ sơ Pháp Nạn: LỜI HIỆU TRIỆU của Đức Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam

Tiếp sau Tuyên Ngôn ngày 25.5.1963 của 10 tập đoàn Phật Giáo tham gia Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo, Đức Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam – Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết, đã ban bố lời hiệu triệu toàn thể Tăng, Ni và Tín Đồ Phật Giáo Việt Nam…