Công bố của Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Viết Nam Thống Nhất (ngày 1/9/2022)

Các thành viên trong hàng giáo phẩm không là thành viên của bất cứ tổ chức, đoàn thể thế tục nào. Cộng đồng đệ tử Phật duy nhất là cộng đồng Bốn Chúng, được thiết lập bởi Đức Thích Tôn bằng Pháp và Luật thiện thuyết…