Khẩu hiệu Gia Đình Phật Tử

Khẩu hiệu của Gia Đình Phật Tử Việt Nam là: Tinh Tấn (Chương thứ I, điều 4, Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam)…