Hệ thống tổ chức Gia Đình Phật Tử

Tài liệu lập quy GĐPT: Hệ thống tổ chức các cấp Gia Đình Phật Tử (hiện hành và tại quốc nội)…

Lời Giáo Giới của Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ và Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN

Phật Pháp như ánh trăng sáng, khi tròn, khi khuyết, khi có mây che lấp, nhưng muôn đời vẫn là trăng tròn, vẫn là ánh trăng sáng. Phật Pháp cũng vậy, luôn luôn sáng tỏ trong thế gian…

Quyết nghị Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ IV NK.2016-2020

Nguyện giữ vững sự đoàn kết và hòa hợp, phụng hành giáo giới của Tăng-già Chứng Minh, đem hết năng lực để thực hiện các Phật sự, hoàn thành sứ mệnh giáo dục để phát triển tổ chức…

Bản Thệ Tăng Già Quy Nguyện

…đồng lập nguyện hòa hiệp thành một Hội Đồng Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN để tán trợ và chỉ đạo GĐPTVN tu học y chánh pháp, kế thừa và phát huy phẩm chất cao đẹp của các thế hệ Phật Tử Việt Nam…

Quyết nghị Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III NK.2012-2016

…Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam gần 70 năm y cứ vào Chánh Pháp và lý tưởng để thực hiện sứ mệnh giáo dục: “Đào luyện Thanh Thiếu Đồng Niên thành Phật Tử chân chánh, góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo”…

Quyết nghị Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ II NK.2008-2012

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI minh định việc quy nhất tập thể cộng đồng Gia Đình Phật Tử cùng chung một hệ thống là điếu tất yếu nhằm củng cố, kiện toàn để phát triển tổ chức hầu tiến tới hội nhập vào thế giới khoa học kỷ thuật hiện nay với danh xưng GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI…

Quyết nghị Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ I NK.2004-2008

…Gia Ðình Phật Tử Việt Nam là một tổ chức giáo dục, đoàn kết bất khả phân; luôn luôn tôn trọng Nội Quy và Quy Chế; không để bất cứ một thế lực vô minh nào có thể chi phối hay phân hóa…

Phù hiệu Gia Đình Phật Tử

PHÙ HIỆU CHỨC VỤ: TRUNG ƯƠNG Trưởng Ban Phó Trưởng Ban Ban Viên Phụ Tá Ban Viên Phụ Tá Ban Hướng Dẫn tại Miền TỈNH Trưởng Ban Phó Trưởng Ban Ban Viên Phụ Tá Ban Viên Phụ Tá Ban Hướng Dẫn tại Quận/Huyện ĐƠN VỊ GIA ĐÌNH Gia Trưởng Liên Đoàn Trưởng Thư Ký Thủ Quỹ Đoàn Trưởng Nam Phật Tử, Nữ Phật Tử Đoàn Phó Nam Phật Tử, Nữ Phật Tử Đoàn Trưởng Thiếu Nam, Thiếu Nữ Đoàn Phó Thiếu Nam, Thiếu Nữ Đoàn…

Cấp hiệu Gia Đình Phật Tử

“Các cấp hiệu và huy hiệu cùng một thể thức do Ban Hướng Dẫn Trung Ương ấn định và phát hành”. (Chương thứ III, điều 12, mục B, Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam) 

Kỳ hiệu – Ấn tín Gia Đình Phật Tử

KỲ HIỆU GIA ĐÌNH PHẬT TỬ: (Cương Yếu Hành Chánh Gia Đình Phật Tử Việt Nam) A/ MẶT PHẢI KỲ HIỆU: B/ MẶT TRÁI KỲ HIỆU: Thế Giới. Quốc Gia (Trung Ương). Tỉnh / Thị. Đơn vị GĐPT. Đoàn Nam Phật Tử. Đoàn Nữ Phật Tử. Đoàn Thiếu Nam. Đoàn Thiếu Nữ. Đoàn Oanh Vũ Nam. Đoàn Oanh Vũ Nữ. Đội – Nam Phật Tử. Chúng – Nữ Phật Tử. Đội – Thiếu Nam. Chúng – Thiếu Nữ. Đàn – Oanh Vũ Nam. Đàn –…

Huy hiệu Gia Đình Phật Tử

HUY HIỆU GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM: Huy hiệu chính thức của Gia Ðình Phật Tử là Hoa Sen Trắng, tám (8) cánh, trên nền tròn xanh lá mạ, viền trắng. (Chương thứ III, điều 11, Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam)  I. Hình tròn: Tượng trưng cho đạo Phật viên dung, hoàn toàn, vô ngại.  II. Sen trắng: Tượng trưng cho ánh sáng của trí huệ hoàn toàn (giác ngộ), và ánh sáng của thanh tịnh hoàn toàn (giải thoát). Hoa sen là…