Biện Phá “Lăng Nghiêm Bách Ngụy”

Lăng Nghiêm Bách ngụy là tác phẩm của Lữ Trừng cho rằng Kinh Thủ-lăng-nghiêm thuộc loại ngụy kinh. Than ôi! Thời mạt pháp, ma mạnh pháp yếu, đúng sai đảo lộn, che mắt trời người, lấy tà làm chánh, phá hoại chánh pháp…